În conformitate cu dispoziţiile art. 66 lit. r) din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,

Ţinând cont de concluziile proceselor verbale de control prezentate de Casa de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.), în şedinţa Comisiei Permanente din 17 – 18 noiembrie 2012,

Constatând existenţa unor dificultăţi de ordin financiar la unele din filialele C.A.A., determinate de cuantumul scăzut al contribuţiilor la sistemul C.A.A., şi de întârzierile la încasare ale acestora,

Luând act de propunerile formulate de membrii Comisiei Permanente privind necesitatea luării unor măsuri de disciplinare a încasării contribuţiilor la sistemul C.A.A. şi de verificare a corectitudinii declaraţiilor în temeiul cărora aceste contribuţii se încasează,

Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din data de 15 decembrie 2012,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – (1) Avocaţii ale căror contribuţii achitate la sistemul C.A.A. se situează sub limita maximă prevăzută de Statutul C.A.A. sunt obligaţi să depună, până la finalul anului următor celui pentru care s-au achitat contribuţiile, declaraţia finală şi decizia finală de impunere, pentru a putea fi confruntate cu declaraţiile în temeiul cărora contribuţiile la sistemul C.A.A. au fost achitate.

(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alineatul precedent constituie abatere disciplinară.

Art. 2. – Filialele C.A.A. vor transmite trimestrial la C.A.A. situaţia datoriilor la sistem, evidenţiată pe fiecare debitor în parte.

Art. 3. – (1) La nivelul Consiliului U.N.B.R. se constituie un corp de control, format din membri ai consiliului, care va întreprinde verificările necesare asupra modului în care legislaţia în materia contribuţiilor la sistemul C.A.A. este respectată atât de avocaţi cât şi de structurile din cadrul sistemului.

(2) Corpul de control va proceda şi la verificarea grilelor de salarizare/indemnizare a personalului din cadrul filialelor C.A.A. şi a organigramelor filialelor, prezentând Consiliului U.N.B.R. situaţiile constatate la nivelul fiecărei filiale a C.A.A..

Art. 4. – Prezenta decizie se comunică C.A.A. şi barourilor, care o vor aduce la cunoştinţa avocaţilor şi a filialelor C.A.A.

P R E Ş E D I N T E ,

Av. dr. Gheorghe FLOREA

»» Descarcă documentul