Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău, secţia I civilă, la data de 21.09.2011, sub nr. x/2011, reclamanta Administraţia Finanţelor Publice Bacău a chemat în judecată pe pârâţii A., B., C. Violeta şi C. Sergiu, solicitând instanţei desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x/27.05.2011 şi restabilirea situaţiei anterioare încheierii contractului, precum şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că s-a început executarea silită împotriva pârâtului A., în baza Deciziei de impunere nr. x/10.12.2012, pentru suma de 2.462.729 RON, reprezentând TVA, dobânzi şi penalităţi, cu termen scadent la 5.02.2011, înfiinţându-se popriri şi făcându-se demersuri pentru identificarea bunurilor imobile. Prin adresa nr. x/22.03.2011, reclamanta a înaintat către AFP Mangalia actele de executare silită, pentru a se institui sechestru asigurător asupra imobilului Hotel Sibiu, aflat în proprietatea debitorului, iar prin adresa nr. x/26.07.2011, AFP Mangalia a restituit dosarul de executare, pe motiv că imobilul sechestrat a fost înstrăinat către pârâţii C. Violeta şi C. Sergiu.

Reclamanta a menţionat că nulitatea absolută a acestui contract de vânzare-cumpărare este determinată de prejudiciul creat bugetului general consolidat, prin înstrăinarea bunului imobil, iar interesul său în desfiinţarea contractului este major, întrucât obligaţiile fiscale ale debitorului urmărit pot fi achitate din preţul obţinut în urma unei vânzări silite a bunului ce face obiectul contractului; astfel, reclamanta a arătat că există raport de cauzalitate între prejudiciul creat şi înstrăinarea cu rea-credinţă a bunului imobil în cauză.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea de chemare în judecată pe dispoziţiile art. 948, art. 949, art. 953-961, art. 974 şi art. 1021 C. civ., art. 1 şi art. 3 din Legea nr. 31/1954, art. 112 C. proc. civ. şi O.G. nr. 92/2003.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2483 din 17 noiembrie 2021)

The post Obligativitatea motivării hotărârii a instanțelor judecătorești. Condiţie a procesului echitabil. Examinarea susţinerilor părţilor în mod real şi efectiv de instanţă appeared first on Universul Juridic.